شورای سیاست گذاری کنگره

شورای سیاست گذاری پنجاه و هشتمین کنگره اکسیدا

دکترعلی تاجرنیا: رئیس انجمن دندانپزشکی ایران

دکتر عباس دلورانی: رئیس کنگره

دکتر امیر رضا رکن: نائب رئیس انجمن دندانپزشکی ایران

دکتر همایون فراست: دبیر اجرایی کنگره

دکتر علی داوودی: قائم مقام دبیر علمی

دکتر بهزاد فرخزاد: نائب رییس رئیس کنگره

دکتر محمود میران: مدیر اجرایی انجمن