پری کنگره

برنامه های پری کنگره روز دوشنبه 97/01/27

 

سالن اصلی از ساعت 8:30 الی 10:00


Dr. Abdi Sameni
Minimally Invasive Adhesive and Esthetic direct posterior Bonded Restorations (Part 1)

سالن اصلی از ساعت 10:30 الی 12:45


Dr. Habib Lajevardi, Dr. A.H Ahangari , Amir Ghahremani
Anterior composite veneer (Different Techniques)

سالن اصلی از ساعت 13:30 الی 14:15


Dr. Keyvan Saati
Composite Laminates

سالن اصلی از ساعت 14:15 الی 16:00


Dr. S. Hasannia , Dr. N. Chiniforush , Dr. Habib Ladjevardi
New horizons & terminology in Dental Bleaching

سالن اصلی از ساعت 16:30 الی 17:30


Dr. Abdi Sameni
Minimally Invasive Adhesive and Esthetic direct posterior Bonded Restorations (Part 2)

سالن اصلی از ساعت 17:30 الی 18:00


Dr. Mehdi Javan
Direct repair of indirect ceramic Restorations

سالن اصلی از ساعت 18:00 الی 20:00


Dr. Abdi Sameni , Dr. A.H. Ahangari , Dr. H. Ladjevardi
SKYN Live Patient demonstration