روز سوم (پنجشنبه)

برنامه های علمی روز پنجشنبه 97/01/30

 

پنجشنبه 97/01/30 از ساعت 08:30 الی 10:30


برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

                              

  پنجشنبه 97/01/30 از ساعت 11:00 الی 13:00


برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

                           

 پنجشنبه 97/01/30 از ساعت 14:00 الی 16:00


برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

                           

 پنجشنبه 97/01/30 از ساعت 16:00 الی 18:00


برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

         

 

کارگاه های روز پنجشنبه 97/01/30

 

 پنجشنبه 97/01/30 از ساعت 08:30 الی 10:30


              

 پنجشنبه 97/01/30 از ساعت 11:00 الی 13:00


              

 پنجشنبه 97/01/30 از ساعت 14:00 الی 16:00


   

برنامه های روز چهارم