روز دوم (چهارشنبه)

برنامه های علمی روز چهارشنبه  97/01/29

 

چهارشنبه 97/01/29 از ساعت 08:30  الی 10:30


     برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

                           

چهارشنبه 97/01/29 از ساعت 11:00 الی 13:00


   برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

                           

چهارشنبه 97/01/29 از ساعت 14:00 الی 16:00


       برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

                          

چهارشنبه 97/01/29 از ساعت 16:00 الی 18:00


        برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

        

 

کارگاه های روز چهارشنبه  97/01/29

 

چهارشنبه 97/01/29 از ساعت 08:30  الی 10:30


              

چهارشنبه 97/01/29 از ساعت 11:00  الی 13:00


         

چهارشنبه 97/01/29 از ساعت 14:00  الی 16:00


             

 

برنامه های روز سوم