لیست هزینه های ثبت نام در کنگره

لیست هزینه های ثبت نام در کنگره

لیست هزینه های ثبت نام در کنگره به شرح زیر است

هزینه ثبت نام در کنگره

عنوان

تا پایان اسفند 96(ریال)

تا تاریخ 20/01/97 (ریال)

هزینه ثبت نام روز کنگره (ریال)

دندانپزشک

3/000/000

4/000/000

5/000/000

دستیار تخصصی

1/000/000

1/000/000

2/000/000

بهداشتکار

1/000/000

1/000/000

2/000/000

دانشجو

500/000

500/000

1/000/000

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 1
  • 0
  •  
  •